จุดเริ่มต้นความเป็นเรา

ศรีกรุงโบรคเกอร์


        บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท โดย คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี และ คุณดวงพร อรุณสวัสดี ปัจจุบันบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ บริหารงานโดย คุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ และคุณนวพร อรุณสวัสดี โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่างๆ อาทิเช่น ประกันรถยนต์ อัคคีภัย มารีนและขนส่ง อุบัติเหตุต์ส่วนบุคคล การเสี่ยงภัยทุกชนิด เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในสังคม ปัจจุบันบริษัทจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,000,000 บาทและ 4,000,000 บาทในปี พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2545 ตามลำดับ ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีของความ มุ่นมั่นพัฒนา บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จึงได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำของ โบรคเกอร์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงที่สุดของประเทศ โดยยึดหลักการในการทำงานภายใต้สโลแกนเบี้ยถูก คุ้มครองดี บริการเยี่ยม

บริหารจัดการโดย

ศรีกรุง อรุณสวัสดี


( ประธานกรรมการ )
 • มีประสบการณ์ด้านประกันภัยรถยนต์ มากว่า 30 ปี
 • ผู้ก่อตั้งบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์
 • วิทยากรอบรมความรู้ประกันภัยรถยนต์มามากกว่า 25ปี
  เคยอบรมนอกสถานที่เรื่อง พ.ร.บ.และ
  ประกันภัยรถยนต์ให้กับหน่วยงานมากมาย เช่น
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน นครปฐม และโรงงาน Minibea เป็นต้น

นวพร อรุณสวัสดี


( กรรมการบริหารส่วนสำนักงาน )
 • ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย ABAC สาขาวิชาการประกันภัย
 • ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Brunel University London ประเทศอังกฤษ ด้านการเงิน
 • วิทยาการอบรมด้าน ความรู้ประกันภัย Non Motor
 • วิทยากรอบรม ต่อใบอนุญาตประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2 และ 3 ( TII สถาบันประกันภัยไทย )

ดวงสมร อรุณสวัสดี


( กรรมการบริหารส่วนสำนักงาน )
 • ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย ABAC สาขานิติศาสตร์
 • ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Queen Mary University of London ประเทศอังกฤษ ด้านกฎหมาย
 • เนติบัณฑิตไทย
 • CII License
 • วิทยากรอบรม ติวสอบบัตรนายหน้าประกันภัย
 • วิทยากรอบรม ติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2 และ 3 ( TII สถาบันประกันภัยไทย )

พงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์


( กรรมการบริหารส่วนส่วนปฎิบัติการ )
 • ปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจามเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Missouri State University สหรัฐอเมริกา ด้าน MBA ( CIS )
 • ตำแหน่ง Product Manager บริษัท Philips Electronics
 • ตำแหน่ง Project Sale Manager บริษัท Samsung
 • ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560